🇳🇱 Privacy- en cookieverklaring 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Boss Geerars V.O.F., Hessenmeer 88, 3852 NZ Speuld (Ermelo) KvK NUMMER 76871460.

Versie: september 2020 V1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.takartspace.com verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via e-mail), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Boss Geerars V.O.F. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Boss Geerars V.O.F. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Boss Geerars V.O.F., haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief mits aangemeld.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken (indien van toepassing):

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Boss Geerars V.O.F. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om te zorgen dat de website juist functioneert en voor het verzamelen van statistieken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van onze hostingspartij Interwijs B.V. of die van een derde partij b.v. Google.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van technische of functionele cookies is om de website goed te laten functioneren en om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) zijn geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar het individu. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Advertentie cookies

Wij maken geen gebruik van advertentie- en trackingcookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites van derden of tonen informatie van websites van derden die is ingesloten bijvoorbeeld Youtube video’s. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@takartspace.com.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Boss Geerars V.O.F.
Hessenmeer 88, 3852 NZ Speuld (Ermelo)
KvK NUMMER 76871460

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

🇬🇧 Privacy and cookie statement 

The privacy policy below applies to all site visits, transactions and agreements with Boss Geerars V.O.F., Hessenmeer 88, 3852 NZ Speuld (Ermelo) Chamber of Commerce NUMBER 76871460.

Version: September 2020 V1.0

We respect the privacy of visitors to our website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. You can read below how we do this exactly, and which personal data we collect from you for what purposes.

The use of personal data

When using our website www.takartspace.com we obtain certain information from you. This can be personal data. We only store and use the personal data that is provided by you directly, in the context of the service you have requested (for example, by e-mail), or of which it is clear that they are provided to us for processing. We will not use your personal data for other purposes unless you have given your prior consent or we are allowed or required to do so by law or the agreement.

Purposes of Use

In order to provide you with the best possible service, Boss Geerars V.O.F. stores your personal data in certain cases. Boss Geerars V.O.F. uses your personal data for:

 • providing access to our website;
 • using the functionalities on our website;
 • the execution of agreements, transactions and services;
 • relationship management, including contacting you if you so request;
 • gaining insight into the use of our website;
 • product and service development;
 • determining strategy and policy;
 • making the internet offer more interesting by showing advertisements that match your interests.
 • if necessary, discovering unlawful behavior with regard to Boss Geerars V.O.F., its relations and its employees;
 • sending the newsletter if registered.

Description of the personal data

For the above purposes, we will process the following personal data from you (if applicable):

 • name and address details;
 • Company details;
 • function;
 • VAT number;
 • sex;
 • e-mail address;
 • (mobile) number;
 • date of birth;
 • IP address;
 • technical browser information;
 • cookie ID;
 • click and surfing behavior;
 • social media account.

Retention periods

We do not store your personal data longer than is necessary to achieve the purposes stated in this privacy and cookie statement.

Confidentiality & Disclosure to Third Parties

We treat your personal data confidentially. We do not provide the personal data that we collect via our website to third parties for direct marketing purposes of these parties. Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless you have given prior permission for this, this is necessary in the context of the implementation of the agreement or we may or must do so on the basis of the law or the agreement. to do.

Data security

Boss Geerars V.O.F. uses careful security procedures to protect the processed data, including to prevent unauthorized persons from gaining unintended access to this data. In this way we ensure that only the necessary persons have access to your data and that access to your personal data is protected. We make use of a TLS connection for this.

Cookies

Cookies are used on this website to ensure that the website functions correctly and to collect statistics. Cookies are small information files that can be automatically stored on or read from your device (including a PC, tablet or smartphone) when you visit a website. This is done via the web browser on the device. The information that a cookie obtains about your use of the website can be transferred to secure servers of our hosting party Interwijs B.V. or that of a third party e.g. Google.

Technical or functional cookies

The main purpose of technical or functional cookies is to make the website function properly and to save you time and effort. For example, if you adapt a web page to your personal preferences or if you navigate in a website, cookies will remember the selected settings and preferences for future use. When you visit the website again later, the previously entered data can be retrieved by the cookies, so that you can easily use the possibilities of the website as you have set them before.

Analytical cookies

In addition, cookies are used on this website to keep track of statistics. We use Google Analytics. We use this service to keep track of and receive reports on how visitors use the website. Google can provide this information to third parties, if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services. The information obtained, including the address of your computer (IP address) is anonymised and cannot be traced back to the individual. For more information, read the privacy policy of Google and the privacy policy of Google Analytics.

Advertising cookies

We do not use advertising and tracking cookies.

Enabling and disabling cookies

You can choose whether or not to accept cookies. Most browsers automatically accept cookies, but you can usually change the settings of your browser so that cookies are not accepted if you wish (see your browser help page for exact instructions). If you choose not to accept cookies, you may not be able to take full advantage of the interactive features of this website or other websites you visit.

Removal of cookies

Most cookies have an expiration date. This means that they automatically expire after a certain period of time and no longer register data from your site visit. You can also choose to manually delete the cookies before the expiration date has passed. For more information about this, please consult the manual of your browser.

Links to Other Websites

Our internet pages contain links to other websites of third parties or show information from websites of third parties that is embedded, for example YouTube videos. This privacy and cookie statement does not apply to websites of third parties that are connected to our website by means of links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy policy of these websites before using these websites.

Your legal rights

If you have any questions or want to know what personal data we have about you, you can always contact us. You can do this by contacting us by sending us an email at info@takartspace.com.

You have the following rights:

 • receive an explanation of what personal data we have and what we do with it;
 • access to the exact personal data we have;
 • having errors corrected;
 • having outdated personal data removed;
 • withdrawal of consent;
 • object to a particular use;
 • portability of data.

Make sure you always clearly state who you are, so that we can be sure that we do not modify or delete data from the wrong person.

Changes to this privacy and cookie statement

We reserve the right to adjust this privacy and cookie statement. Changes will be published on our website. It is therefore recommended that you consult this policy regularly so that you are aware of any changes.

Contact details

Boss Geerars V.O.F.
Hessenmeer 88, 3852 NZ Speuld (Ermelo)
Chamber of Commerce NUMBER 76871460

Dutch Data Protection Authority

Of course we are also happy to help you if you have complaints about the processing of your personal data. Under the privacy legislation, you have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority against our processing of your personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.