Rijk leven met kunst en natuur

In Speuld, nabij Garderen, ligt een idyllische vrijplaats voor hedendaagse kunst verborgen naast de heidevelden. Kunstenaarsechtpaar Brigitte Boss en Arnix Wilnoudt (pseudoniem van Arnoudt Geerars) hebben hun privé woonplek, atelier en omringend land getransformeerd tot een galerie van de ‘Buitencategorie’ waar met volle teugen van kunst en natuur genoten wordt. Een eclectische harmonie van bijzondere objecten en levens. Men vindt er kunstwerken van toonaangevende makers van nu, in een boomgaard, velden en een weelderige bloementuin.

Subtiele ingrepen en monumentale installaties volgen het ritme van het landschap. Dassen en vossen jagen er tussen sculpturen. Een unieke galerie waar men zich op afspraak kan laven aan de gulle rijkdom van verbeelding.

Keuze kunstenaars.

De keuze van kunstenaars en werken is volstrekt eigenzinnig. Bekende en minder bekende makers krijgen er de kans om op de plek te reageren. Nationale en internationale talenten vinden hier een thuis voor hun werk. Abstractie, figuratie en conceptkunst krijgen er allemaal de ruimte. Het enige overkoepelende thema is de ontembare levenslust van de oprichters. Arnoudt scout op internationale kunstbeurzen, in ateliers, galeries en op internet naar kunst die deze levenslust uitdraagt. De gepresenteerde werken kunnen humoristisch zijn of bloedserieus, gracieus of grimmig, maatschappijkritisch of juist escapistisch. Uiteindelijk sluiten ze allemaal aan op het ongrijpbare maar invoelbare ideaal van de plek.

Private view.

Arnoudt neemt graag de tijd om je deelgenoot te maken van hun belevingswereld. Hij leidt bezoekers langs de werken met verhalen en anekdotes en geeft daarnaast de ruimte om te dwalen en te genieten van vergezichten en wolkenluchten. Bezinning en verbazing volgen elkaar op en stimuleren het vrije denken en dromen. Het is duidelijk dat hier gedacht wordt in mogelijkheden, niet in beperkingen. Arnoudt en Brigitte zijn zeer gehecht aan de  plek en de werken die er tentoongesteld zijn. Ze willen dit gelukkig samenleven met kunst en natuur graag overdragen. Bovendien helpt Arnoudt ook graag bij het zoeken naar het specifieke werk wat jouw leven zou kunnen verrijken. Een werk wat raakt in hoofd en hart, wat de vervulling zal zijn van een nu nog ongekend verlangen.

Een bezoek op afspraak.

Een bezoek aan TAK Art Space maak je niet met de museumjaarkaart of portemonnee in de hand geklemd maar op afspraak. Arnoudt en Brigitte zijn idealisten die de schoonheid waarmee zij zich iedere dag persoonlijk omringen graag willen delen. Ze hebben oog voor detail en goesting voor het grote gebaar. Zowel binnen als buiten is overal over nagedacht. Natuur en kunst krijgen de vrijheid maar zijn nergens vrijblijvend. Verwacht een gulle ontvangst en een prikkelende ervaring voor al uw zintuigen. De Art Space is een ontmoetingsplek voor kunst, mens en natuur. Een dynamisch samenspel van bezinning en authentieke verwondering waarbij men al snel de tijd vergeet.

Nederlandse Tuinenstichting

Geselecteerd door de Nederlandse Tuinenstichting  www.tuinenstichting.nl  De Nederlandse Tuinenstichting streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn qua vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging.

Vogels 80 soorten waarnemingen in en boven onze Art Space:

Koekoek, Tuinfluiter, Merel, Mus, Vink, Tjiftjaf, Vlaamse Gaai, Ekster, Goudvink, Appelvink, Kwikstaart Wit (Akkermannetje), Kwikstaart Geel, Pimpelmees, Staartmees, Koolmees, Roodborst, Bastaard Nachtegaal (Heggenmus), Boomklever, Boomkruiper, Spreeuw, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Houtduif, Holenduif, Wilde Eend, Nijlgans, Brandgans, Grote Lijster, Zanglijster, Koperwiek, Distelvink (Putter), Gekraagde Roodstaart, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Steenuil, Ransuil, Grasmus, Bosuil, Kerkuil, Boeren Zwaluw, Nacht Zwaluw, Groenling, Raaf, Zwarte Kraai, Buizerd, Havik, Sperwer, Reiger, Fitis, Winterkoning, Kramsvogel, Geelgors, Zwartkop, Ringmus, Keep, Kievit, Mandarijn Eend, Kneu, Ooievaar, Torenvalk, Graspieper, Zwarte Ooievaar, Boomvalk, IJsvogel, Grasparkiet, Glanskop, Zwarte mees, Aalschover, Goudhaan(tje), Houtsnip, Boomleeuwerik, Knobbelzwaan, Fazant, Grauwe Vliegenvanger, Halsband Parkiet, Steenarend en natuurlijk onze Ajam Cemani Kippen en Lachduifjes.

__________________________________________________________________________________________________

🇬🇧

Rich living with art and nature

In Speuld, near Garderen, an idyllic sanctuary for contemporary art is hidden next to the moors. Artist couple Brigitte Boss and Arnix Wilnoudt (pseudonym of Arnoudt Geerars) have transformed their private residence, studio and surrounding estate into a gallery in the “outdoor category” where art and nature can be enjoyed to the fullest. An eclectic harmony of special objects and lives. One can find works of art by today’s leading creators, in an orchard, fields and a lush flower garden.

Subtle interventions and monumental installations follow the rhythm of the landscape. Badgers and foxes hunt between sculptures. A unique gallery where one can indulge in the generous wealth of imagination by appointment.

Choice artists.

The choice of artists and works is completely idiosyncratic. Well-known and lesser-known makers get the chance to react on the spot. National and international talents find a home here for their work. Abstraction, figuration and concept art are all given space. The only overarching theme is the founders’ indomitable zest for life. Arnoudt scouts at international art fairs, in studios, galleries and on the internet for art that conveys this zest for life. The works presented can be humorous or deadly serious, graceful or grim, socially critical or escapist. Ultimately, they all connect to the elusive but palpable ideal of the place.

Private view.

Arnoudt likes to take the time to share their experience with you. He guides visitors past the works with stories and anecdotes and also gives the opportunity to wander and enjoy the vistas and cloudy skies. Reflection and amazement follow each other and stimulate free thinking and dreaming. It is clear that we are thinking in terms of possibilities, not limitations. Arnoudt and Brigitte are very attached to the place and the works on display. They would like to pass on this happy coexistence with art and nature. Moreover, Arnoudt  is also happy to help you find the specific work that could enrich your life. A work that touches the head and heart, which will be the fulfillment of a desire as yet unknown.

A visit by appointment.

A visit to TAK Art Space is not made with the museum annual card or wallet in your hand, but by appointment. Arnoudt and Brigitte are idealists who like to share the beauty with which they personally surround themselves every day. They have an eye for detail and a desire for the grand gesture. Everything has been thought through, both inside and out. Nature and art are given freedom but are never without obligation. Expect a warm welcome and a stimulating experience for all your senses. The Art Space is a meeting place for art, people and nature. A dynamic interplay of contemplation and authentic amazement, in which one quickly forgets the time.

Dutch Garden Foundation

Selected by the Dutch Garden Foundation   www.tuinenstichting.nl   The Dutch Garden Foundation strives to preserve gardens and parks that are important in terms of design, planting, cultural-historical character and location.