🇳🇱 Één ademend “organisme”. 

De Art Space zelf, met graslanden, boomgaard, prachtige bomen, een vijver, dieren, vogels en wilde bloemen, is een poëtische ontmoetingsplek . Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. Bioculturele diversiteit in optima forma. De Art Space herbergt een markante collectie van moderne en hedendaagse kunst en design en biedt ook kansen aan jonge kunstenaars. Het atelier van het beeldenkunstenaars echtpaar Brigitte Boss en Arnoudt Geerars (Arnix Wilnoudt) is hier ook gevestigd.

Een arena vol cultuur.

In deze buitenlucht expositie en gallery met een verscheidenheid aan sculpturen en installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen tastbaar en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst. Een kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een inspiratiebron voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoetingsplek. Zo ontstaat hier een diepgaande en unieke kruisbestuiving.

Een bezoek aan onze artspace/gallery/atelier is een totaalervaring waarbij de kunst ruimte biedt voor onbevangen nieuwsgierigheid, verbazing en bezinning.

De tijd staat stil. In het “Paradijs” kent men geen “tijd”.

De omgeving biedt harmonie door het ruisen van de bomen, het zingen van vogels, de bloemenpracht en niet te vergeten de waanzinnige wolkenluchten. Je vindt ontspanning en geeft gedachten de ruimte en komt tot jezelf. Je bent uit de ruis van je eigen wereld. Dit is de ruimte die we nodig hebben als mens en die willen wij delen. Hier wordt geleefd naar pure schoonheid en authenticiteit waar we allemaal naar opzoek zijn.

Verzamelen is een verlangen

We zorgen voor connectie en affectie en zoeken naar de beste manier om sculpturen in contact te brengen met de bezoekers en potentiële kopers. Het gaat over meerwaarden en laten u kennis maken met het perspectief van de kunstenaar in zijn of haar wereld en maken dat voelbaar. Daardoor gaat het kunstwerk leven en vibreren. Hier voel je de kunst van het leven. Achter elke droom schuilt een verlangen en veel verlangens kun je makkelijker vervullen dan je denkt. De zintuigen worden hier geprikkeld: zien, ruiken, proeven, voelen  en horen.

Gesitueerd op een van de weinige plekken in Nederland waar nog sereniteit heerst. Direct gelegen aan de heide “Het Houtdorper-Speulderveld” in de Gemeente Ermelo. Hier wordt je niet geleefd  zoals in het grootste deel van Nederland waar het overvol is. En het is nog steeds een goed bewaard geheim…

Geselecteerd door de Nederlandse Tuinenstichting  www.tuinenstichting.nl  De Nederlandse Tuinenstichting streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn qua vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging.

Vogels 74 soorten waarnemingen in en boven onze Art Space:

Koekoek, Tuinfluiter, Merel, Mus, Vink, Tjiftjaf, Vlaamse Gaai, Ekster, Goudvink, Appelvink, Kwikstaart Wit (Akkermannetje), Kwikstaart Geel, Pimpelmees, Staartmees, Koolmees, Roodborst, Bastaard Nachtegaal (Heggenmus), Boomklever, Boomkruiper, Spreeuw, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Houtduif, Holenduif, Wilde Eend, Nijlgans, Brandgans, Grote Lijster, Zanglijster, Koperwiek, Distelvink (Putter), Gekraagde Roodstaart, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Steenuil, Ransuil, Grasmus, Bosuil, Kerkuil, Boeren Zwaluw, Nacht Zwaluw, Groenling, Raaf, Zwarte Kraai, Buizerd, Havik, Sperwer, Reiger, Fitis, Winterkoning, Kramsvogel, Geelgors, Zwartkop, Ringmus, Keep, Kievit, Mandarijn Eend, Kneu, Ooievaar, Torenvalk, Graspieper, Zwarte Ooievaar, Boomvalk, IJsvogel, Glanskop, Zwarte mees, Aalschover, Goudhaan(tje), Houtsnip, Boomleeuwerik, Knobbelzwaan, Fazant en natuurlijk onze Ajam Cemani Kippen.

🇬🇧 “One breathing organism”

The Art Space itself, with grasslands, orchard, beautiful trees, a pond, animals, birds and wild flowers, is a poetic meeting place. Culture, nature and ecology come together. Biocultural diversity in optima forma. The Art Space houses a striking collection of modern and contemporary art and design and also offers opportunities to young artists. The studio of the artists couple Brigitte Boss and Arnoudt Geerars (Arnix Wilnoudt) is also located here.

An arena full of culture.

In this outdoor exhibition and gallery with a variety of sculptures and installations, universal social topics become tangible and negotiable thanks to the language of art. An artwork that invites, challenges and inspires you. It is a source of inspiration for many new ideas, creations, projects and collaborations. And it is a meeting place. This creates a deep and unique cross-pollination here.

A visit to our artspace, studio and gallery is a total experience in which the art offers space for uninhibited curiosity, surprise and reflection.

Time stands still. In “Paradise”, there is no “time”.

The environment offers harmony through the murmur of the trees, the singing of birds, the flowers and last but not least the amazing cloudy skies. You find relaxation and give thoughts space and come to yourself. You are out of the noise of your own world. This is the space we need as a person and we want to share that. We live here for pure beauty and authenticity that we are all looking for.

Collecting is a desire

We ensure connection and affection and look for the best way to bring sculptures into contact with visitors and potential buyers. It is about added value and to let you get acquainted with the perspective of the artist in his or her world and make that tangible. This makes the artwork come alive and vibrate. Here you can feel the art of living. Behind every dream there is a desire and many desires are easier to fulfill than you think. All the senses are stimulated here: see, smell, taste, feel and hear.

Located in one of the few places in the Netherlands where there is still serenity. Located directly on the heath “Het Houtdorper-Speulderveld” in the municipality of Ermelo. You will not be lived here like in most of the Netherlands where it is overcrowded. And it’s still a well-kept secret …

Selected by the Dutch Gardens Foundation www.tuinenstichting.nl The Dutch Gardens Foundation strives to preserve gardens and parks that are important in terms of design, planting, cultural-historical character and location.

Bird species 74 observations in and above our Art Space:

Cuckoo, Garden Warbler, Blackbird, Sparrow, Finch, Chiffchaff, Jay, Magpie, Bullfinch, Hawfinch, With Wagtail, Yellow Wagtail, Blue Tit, Long-Tailed Tit, Great Tit, Robin, Dunnock, Nuthatch, Tree Creeper, Starling, Pied Flycather, Tree Pipit, Wood Pigeon, Stock Dove, Wild Duck, Egyptian Goose, Barnacle Goose, Mistle Thrush, Song Thrush, Redwing, Goldfinch, Collared Redstart, Great Spotted Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker, Green Woodpecker, Black Woodpecker, Little Owl, Long Eared Owl, Common Whitethroat, Tawny Owl,  Barn Owl, Barn Swallow, Nightjar, Greenfinch, Great Corbie Craw, Black Crow, Buzzard, Goshawk, Sparrowhawk, Heron, Warbler, Wren, Fieldfare, Yellowhammer, Eurasian Blackcap, Eurasion Tree Sparrow, Brambling, Northern Lapwing, Mandarin Duck, Common Linnit, Uiver, Kestrel, Meadow Pipit, Black Stork, Eurasian Hobby, Kingfisher, Marsh Tit, Coal tit, Great Cormorant, Goldcrest, Eurasian Woodcock, Woodlark, Mute Swan, Pheasant and of course our Ajam Cemani Chicken.